ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHTEN VERLEEND AAN UITWERKSERVICE.NL, GEVESTIGD TE BOEKEL Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt – onder “opdrachtnemer” verstaan: Uitwerkservice.nl, gevestigd te Boekel; – onder “opdrachtgever” verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon is, al dan niet handelend in de uitvoering van een bedrijf of beroep, danwel een rechtspersoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3. Offertes 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. 2. Alle aanbiedingen worden weergegeven in verstrekte prijslijsten, brochures of zijn anders zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk door haar is bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst 1. Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en dat deze tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de benodigde gegevens niet tijdig of niet in voldoende mate zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Artikel 6. Levertijd Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Annulering van hetzij de gehele hetzij een gedeelte van een verleende opdracht behoeft uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Alle reeds gemaakte kosten waaronder begrepen die uit hoofde van arbeid alsmede de met de annulering verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 7. Geheimhouding Gedurende de looptijd van een overeenkomst zijn beide partijen tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Artikel 8. Intellectuele eigendommen 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Auteurswet 1912 en de Benelux Merkenwet. 2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Dit is niet van toepassing indien en voor zover dit zaken betreft uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken. 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 9. Ontbinding overeenkomst De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is; – indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Pagina 2 van 3

Artikel 10. Retentierecht Indien opdrachtnemer goederen danwel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomst zijn nagekomen: – de tegenprestatie(s) met betrekking tot het geleverde of te leveren diensten zelf, – de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten. – eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.

Artikel 11. Klachttermijnen 1. Klachten over de door opdrachtnemer verrichte diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 2. Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (aansprakelijkheid). 3. Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 13 (betaling).

Artikel 12. Prijsverhoging 1. Indien opdrachtnemer met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in loon- en/of andere kosten van opdrachtnemer als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingrechterlijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren. 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. 3. Extra werkzaamheden als gevolg van het in artikel 4.2 van deze voorwaarden gestelde zullen na schriftelijke prijsopgave worden doorberekend.

Artikel 13. Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s en door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde rekeningnummer t.n.v. de opdrachtnemer.

Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van inverzuimtreding over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1% per maand of het pro rata gedeelte van een maand. 2. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen direct opeisbaar zijn. 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 4. Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.

Artikel 14. Incassokosten 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste Euro 3.000,00 15%, met een minimum van Euro 150,00 – over het meerdere tot Euro 6.000,00 10% – over het meerdere tot Euro 15.000,00 8% – over het meerdere tot Euro 60.000,00 5% – over het meerdere 3% 2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking. 3. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 1. Voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn. 2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten; 3. Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de factuur van de betrokken goederen danwel verrichte werkzaamheden. 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar terzake van welke oorzaak ook.

Artikel 16. Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen storingen in de telecommunicatie, weersgesteldheid, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen. 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Pagina 3 van 3

Artikel 17. Transport Eventueel transport van bescheiden geschiedt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever; opdrachtgever dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd. Artikel 18. Toepasselijk Recht Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Artikel 19. Bevoegde rechter 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Den Bosch. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op de bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.